AVG Privacyverklaring TWC Asten

De ledenadministratie van de Vereniging, het bestuur en de NTFU leggen van elk lid een aantal persoonsgegevens vast.

ln verband met de privacywetgeving is door de Vereniging een persoons- c.q. verwerkingsregister opgesteld, waarin is vermeld wie over welke gegevens beschikt en waarom.
De NTFU heeft haar website aangepast aan de privacywetgeving, waarop elk lid een eigen account aan dient te maken en zodoende zijn of haar eigen gegevens kan inzien. Afhankelijk van de taak binnen de vereniging (bestuurslid, ledenadministatie) kunnen meerdere nodige gegevens worden ingezien.

De volgende persoonsgegevens worden door de vereniging en de NTFU verwerkt:

 • Naam;
 • Naam en telefoonnummer voor noodgevallen (lCE);
 • Geslacht;
 • Lidmaatschapnummer betrokkene;
 • Geboortedatum;
 • Lidmaatschapsnummer vereniging;
 • Adres;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Provincie;
 • Overige door de Vereniging naar eigen inzicht aangeleverde persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking is:

 • het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
 • het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van de betrokkenen;
 • het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
 • het verzenden aan de betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazine’s per post;
 • het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietstsport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor de betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van de NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer (al dan niet via Scan&Go);
 • het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op Internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: www.ntfu.nl en www.fietssport.nl;
 • het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
 • het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op www.fietssport.nl;
 • het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU;
 • het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden;
 • de NTFU is verplicht de persoonsgegevens geheim te houden en de verplichting tot geheimhouding ook aan door haar bij de verwerking betrokken werknemers of derden op te leggen.

Van activiteiten en tochten, welke door de Vereniging worden georganiseerd, worden verslagen en foto’s opgenomen in het clubblad en op de website. Leden die bezwaar hebben tegen een geplaatste foto op de website kunnen dit melden bij het bestuur via info@twcasten.nl, waarna de betreffende foto onherkenbaar wordt gemaakt of verwijderd.